Transport gratuit cu cardul de masă Edenred pe BringoRegulament Campanie


Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „Transport gratuit cu cardul de masă Edenred pe Bringo” (denumită în continuare „Campania”) este Bringo Magazin SRL, o societate comercială cu răspundere limitată legal înființată şi funcționând în conformitate cu legile române, având sediul social în Strada Mihai Eminescu nr.108-112, Etaj 5, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/13752/19.10.2016, CUI 36649034, reprezentată legal prin Dnul. Catalin Dumitru Samara, în calitate de Administrator, denumită în continuare “BRINGO” sau “Organizatorul”,
Campania este organizată în parteneriat cu Edenred Romania S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile române, având sediul social în Calea Şerban Vodă 133, Sector 4, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5659/1998, C.U.I. 10696741, denumită în continuare “Edenred”Art. 2 REGULAMENTUL CAMPANIEI
(1) Campania se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți Participanții.
(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul pe parcursul derulării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării în prealabil a Participanților cu privire la orice modificare. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea acestuia, în formă actualizată, pe website-ul https://www.bringo.ro/ro/, cu cel puțin 24 ore înainte ca acestea să intre în vigoare.
(3) Participarea în Campanie implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament, precum și obligativitatea respectării acestora. Prin participarea în prezenta Campanie se va considera că Participanții au citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului Regulament.
(4) Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, pe website-ul https://www.bringo.ro/ro/.
(5) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 3 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
(1) Campania se desfasoara in perioada 08.09.2023 – 08.10.2023 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”) prin intermediul platformei Bringo in localitatile in care Bringo isi desfasoara activitatea, în intervalul orare 07:00-22:00.
(2) Campania este organizată pe teritoriul României, prin intermediul website-ului https://www.bringo.ro/ro/ și a aplicației mobile Bringo, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Lista cu localitațile in care Bringo isi desfasoara activitatea poate fi consultata aici: https://www.bringo.ro/ro/
Art. 4 PARTICIPANTI SI DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu varsta de minimum 18 ani, din localitatile in care Bringo isi desfasoara activitatea și care sunt beneficiari ai soluției de plată pe suport electronic emise de Edenred (respectiv cardul de masă Edenred) și utilizează cardul de masă Edenred pentru achitarea cumpărăturilor efectuate pe pe website-ul https://www.bringo.ro/ro/ sau în aplicația mobilă Bringo („Participanții”).
(2) Pentru a putea participa la Campanie, este necesar ca Participanții sa aiba un cont Bringo activ la data începerii campaniei sau sa isi deschida un cont nou.
(3) Nu pot avea calitatea de Participanți la aceasta Campanie:
(i) prepușii (inclusiv, dar fără a se limita la angajatii) Bringo;
(ii) membrii familiilor prepușilor menționați la punctul (i) de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frați/surori);
(iii) angajații Edenred;
(iv) membrii familiilor angajaților mentionați la punctul (iii) de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frați/surori);
(v) persoanele fizice care controlează direct sau indirect Organizatorul sau Edenred (de ex. administratori, directori generali ai companiei).
(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie si descalificarea automata a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(5) Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui Regulament. Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina sa de prezentul Regulament.
Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI
(1) Pentru a beneficia de transport gratuit în Perioada Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
o Participantii trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
o Participantii trebuie sa detina un card de masă Edenred la data începerii Campaniei sau sa intre in posesia unui card Edenred pe durata Campaniei;
o Participantii trebuie sa comande, în Perioada Campaniei, prin intermediul platformei Bringo si ulterior sa aleaga din platforma Bringo, ca modalitate de plata a comenzii, plata cu cardul de masă Edenred la Carrefour Hypermarket, Cora sau Penny;
o Participanții trebuie să plătească pentru prima dată cu cardul de masă Edenred în platforma Bringo; pentru a fi considerată validă, tranzacția trebuie: (i) să fie efectuată cu succes (în sensul că suma aferentă tranzacției a fost aprobată spre debitare) prin intermediul unui card de masă Edenred și (ii) să fie efectuată în Perioada Campaniei;
o Participanții trebuie să introducă codul EDENRED23 înainte de plasarea comenzii;
o Participanții trebuie să aibă un coș minim de 50lei pentru a putea folosi codul.
(2) Toti Participanții (utilizatorii) care au indeplinit cumulativ conditiile prevazute la Art. 5 alin. (1) beneficiază de transport gratuit. (3) Pentru o primă comanda platita cu cardul de masă Edenred in Perioada Campaniei, utilizatorul va beneficia de transport gratuit daca introduce codul EDENRED23 inainte de plasarea comenzii.
(4) Codul va fi valabil doar in Perioada Campaniei.
Art. 6 LIMITAREA RĂSPUNDERII
(1) Prin participarea la Campanie, toți Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Participanților.
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea și/sau costurile acestei Campanii.
(3) În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștig și/sau acordării discountului, decizia Organizatorului este definitivă.
(4) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
(i) Imposibilitatea unui potențial Participant de participa la Campanie, din motive ce nu depind de Organizator;
(ii) Imposibilitatea Participantului de a beneficia de transportul gratuit, din motive ce nu depind de Organizator;
(5) Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea trasnportului gratuit este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 7 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.
Art. 8 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in baza liberei decizii a Organizatorului. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe site-ul oficial Bringo la adresa www.bringo.ro
Art. 9 PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii iau cunostinta de faptul ca datele lor personale vor fi prelucrate in scopul si pe durata organizarii si desfasurarii Campaniei.
Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date următoarele drepturi: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de a obține restricționarea prelucrării; (iv) dreptul la portabilitatea datelor; (v) dreptul de vă opune prelucrării (atunci când prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim al operatorului). De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, ceea ce are ca efect încetarea oricărei prelucrări a datelor dvs., fără însă a afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate anterior.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi orice solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la sediul Bringo (menționat mai sus), sau să transmiteți o solicitare către DPO-ul Bringo utilizând următoarea adresă de e-mail: [email protected] Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP.
Art. 10 LITIGII
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
Art. 11 CONTESTATII
Participantii la Campanie pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei, împreună cu datele de contact (nume și prenume complet al Participantului, adresa de e-mail, număr de telefon), precum și motivele de fapt pe care se întemeiază contestația. Eventualele contestații se vor depune la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii comenzii sau prin email la adresa [email protected] . Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Contestațiile vor fi analizate de Organizator în termen de maximum 48 (patruzeci și opt) de ore lucrătoare de la data înregistrării acestora și un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată de către acesta.
Art. 12 ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe website-ul https://www.bringo.ro/ro/ sau poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului